RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych powierzanych IF Property Sp. z o.o. jest IF Property Sp. z o.o, ul. Borowska 266/4, 50-558 Wrocław

II.  Będę przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu jego prawidłowej obsługi handlowej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO .

III. Prawo do sprzeciwu

Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec interesów Zleceniodawcy, praw i wolności lub dane Zleceniodawcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowej obsługi Klienta.

V. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim, chyba że będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Zgodnie z RODO Klientowi, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić odpowiednią obsługę Klienta.

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.

IX. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.